Trong nh峄痭g tháng 膽岷 n膬m 2020 nhân lo岷 trên toàn th岷 gi峄沬 膽ang ph岷 膽峄慽 m岷穞 v峄沬 m峄檛 膽岷 d峄媍h kh峄g khi岷縫 ch瓢a t峄玭g có mang tên NCOVI do m峄檛 lo岷 vius b岷痶 ngu峄搉 t峄 V农 Hán (Trung Qu峄慶) gây ra. Cho t峄沬 th峄漣 膽i峄僲 hi峄噉 t岷 trên toàn th岷 gi峄沬 膽ã có 679.079 ng瓢峄漣 膽ang nhi峄卪 b峄噉h, 31.773 ng瓢峄漣 t峄 vong và nh峄痭g con s峄 này 膽ang không ng峄玭g bi岷縩 膽峄檔g n岷縰 chính b岷 thân các qu峄慶 gia không k峄媝 th峄漣 膽瓢a ra các bi峄噉 pháp ng膬n ch岷穘, b岷 v峄 cho chính ng瓢峄漣 dân n瓢峄沜 mình. Bên c岷h 膽ó, 膽峄 cùng chung tay v峄沬 chính ph峄 膽岷﹜ lùi 膽岷 d峄媍h, m峄梚 ng瓢峄漣 dân c岷 nâng cao h啤n n峄痑 ý th峄ヽ, trách nhi峄噈 b岷 v峄 b岷 thân c农ng nh瓢 s峄ヽ kh峄廵 các thành viên trong gia 膽ình qua vi峄嘽 gi峄 gìn v峄 sinh cá nhân nh瓢 th瓢峄漬g xuyên r峄璦 tay b岷眓g các lo岷 gel r峄璦 tay 膽峄 làm s岷h khu岷﹏, h岷 ch岷 s峄 lây lan và phát tri峄僴 c峄 virus. Trong bài vi岷縯 này mình s岷 gi峄沬 thi峄噓 cho các b岷 m峄檛 vài lo岷 gel r峄璦 tay ch岷 l瓢峄g 膽ã 膽瓢峄 B峄 y t岷 ki峄僲 nghi峄噈 và 膽瓢峄 lòng tin c峄 hàng tri峄噓 ng瓢峄漣 trên toàn th岷 gi峄沬.
1. N瓢峄沜 r峄璦 tay Lifebuoy
Lifebuoy 膽瓢峄 ra 膽峄漣 vào n膬m 1895, tr岷 qua c岷 tr膬m n膬m phát tri峄僴 th瓢啤ng hi峄噓 膽ã tích góp 膽瓢峄 cho mình không ít kinh nghi峄噈 trong quá trình nghiên c峄﹗ và s岷 xu岷 膽峄 cho ra 膽峄漣 nh峄痭g dòng s岷 ph岷﹎ n瓢峄沜 r峄璦 tay, xà phòng di峄噒 khu岷﹏ ngày càng có ch岷 l瓢峄g h啤n so v峄沬 nhi峄乽 th瓢啤ng hi峄噓 khác trên toàn th岷 gi峄沬. V峄 công d峄g làm s岷h, n瓢峄沜 r峄璦 tay Lifebuoy là m峄檛 s岷 ph岷﹎ vô cùng t峄憈, không gây kích 峄﹏g hay khô da sau khi s峄 d峄g. Khi b岷 ch岷 tay vào nh峄痭g v岷縯 b岷﹏ nh瓢 d岷 m峄, bùn 膽岷, n瓢峄沜 r峄璦 tay Lifebuoy có th峄 d峄 dàng t岷﹜ trôi chúng. 膼ây là 膽i峄乽 mà nh峄痭g n瓢峄沜 r峄璦 tay khô không th峄 làm 膽瓢峄. Bên c岷h 膽ó, Lifebuoy còn có th峄 t岷﹜ mùi bám trên tay b岷 nh瓢 mùi tanh c峄 cá, h岷 s岷 hay nh峄痭g mùi gây khó ch峄媢 khác. N瓢峄沜 r峄璦 tay Lifebuoy không ch峄 có công d峄g làm s岷h t峄慽 瓢u, nó còn là m峄檛 “chi岷縩 binh” 膽áng g峄漨 trong công cu峄檆 kháng khu岷﹏. V峄沬 kh岷 n膬ng có th峄 膽ánh bay t峄沬 99,9% vi khu岷﹏, n岷, virus và các tác nhân gây h岷 khác bám trên da c峄 b岷. T峄 膽ó, nó giúp ng膬n ng峄玜 nh峄痭g b峄噉h do các tác nhân này gây ra. N瓢峄沜 r峄璦 tay Lifebuoy  không ch峄゛ Triclosan nên vô cùng an toàn cho ng瓢峄漣 s峄 d峄g, k峄 c岷 là tr岷 nh峄. Vì 膽峄 an toàn, d峄媢 nh岷 và công d峄g kháng khu岷﹏ cao nên n瓢峄沜 r峄璦 tay Lifebouy 膽瓢峄 m峄噉h danh là lo岷 n瓢峄沜 r峄璦 tay kháng khu岷﹏ s峄 1 th岷 gi峄沬. Ch峄 v峄沬 m峄檛 chai n瓢峄沜 r峄璦 tay Lifebuoy 500g là có th峄 b岷 v峄 gia 膽ình b岷 trong vòng 3 tháng 膽岷 nhé.
2. Gel r峄璦 tay Bath and Body Works
Là m峄檛 d岷g gel r峄璦 tay khô, có ngu峄搉 g峄慶 xu岷 x峄 t峄 M峄, Bath and Body works t峄 hào 膽峄﹏g trong hàng ng农 nh峄痭g lo岷 n瓢峄沜 r峄璦 tay ti峄噉 l峄 膽瓢峄 瓢a chu峄檔g hi峄噉 nay.  Khi s峄 d峄g n瓢峄沜 r峄璦 tay khô thì không c岷 r峄璦 l岷 v峄沬 n瓢峄沜. B岷 ch峄 c岷 cho vài gi峄峵 vào tay và thoa 膽峄乽 trong vòng 30 giây b岷 s岷 th岷 c岷 giác mát l岷h 膽ôi bàn tay và h瓢啤ng th啤m nh岷 nhàng mùi trái cây còn l瓢u l岷. Ngoài công d峄g chính là kháng khu岷﹏, Bath and Body works còn có vô vàn công d峄g khác mà không ph岷 ai c农ng bi岷縯 nh瓢: giúp d瓢峄g 岷﹎ da tay, tr峄 các v岷縯 c岷痭 c峄 côn trùng, giúp sát trùng, gi岷 s瓢ng 膽峄 do con trùng c岷痭, gi岷 c岷 giác ng峄゛ ngáy, khó ch峄媢. S岷 ph岷﹎ thích h峄 dùng trong các tr瓢峄漬g h峄 nh瓢: tr瓢峄沜 và sau khi 膬n, sau khi c岷 các v岷璽 d峄g nh峄, c岷 ti峄乶, dùng khi ho岷 膽峄檔g ngoài tr峄漣.
3. N瓢峄沜 r峄璦 tay Green Cross
C农ng gi峄憂g nh瓢 Bath and Body works, n瓢峄沜 r峄璦 tay Green Cross là m峄檛 dung d峄媍h d岷g gel r峄璦 tay v峄沬 kh岷 n膬ng làm s岷h t峄沬 99,9 % các lo岷 vi khu岷﹏ gây h岷 mà không c岷 dùng l岷 v峄沬 n瓢峄沜. V峄沬 thành ph岷 g峄搈 Ethanol, Water, Glycerin, Carbomer, Fragrance, Triethanolamine, h瓢啤ng t峄昻g h峄...膼ây là nh峄痭g thành ph岷 quan tr峄峮g và c岷 thi岷縯 膽峄 giúp gel r峄璦 tay có th峄 膽岷 膽瓢峄 công d峄g làm s岷h vi khu岷﹏ và b峄 b岷﹏ bám trên tay, ng膬n ng峄玜 các b峄噉h có th峄 lây nhi峄卪 khi ti岷縫 xúc v峄沬 tay. Green Cross vô cùng ti峄乶 l峄, b岷 có th峄 d峄 dàng mang 膽i b岷 c峄 n啤i 膽âu 膽峄 có th峄 b岷 v峄 s峄ヽ kh峄廵 cho chính mình. Vì 膽峄 an toàn, c农ng nh瓢 d峄媢 nh岷 cao nên n瓢峄沜 r峄璦 tay Green Cross phù h峄 cho h岷 h岷縯 m峄峣 膽峄慽 t瓢峄g.
4. N瓢峄沜 r峄璦 tay Dr Clean
Là m峄檛 dòng s岷 ph岷﹎ chuyên v峄 d瓢峄g da và di峄噒 khu岷﹏ có h瓢啤ng th啤m t峄 nhiên, mang trong mình s峄 m峄噉h b岷 v峄 s峄ヽ kh峄廵 cho c峄檔g 膽峄搉g. Dr Clean không ng峄玭g nghiên c峄﹗ và sáng t岷 ra nh峄痭g dòng s岷 ph岷﹎ ch岷 l瓢峄g nh瓢 n瓢峄沜 r峄璦 tay 膽峄 ph峄 v峄 cho nhu c岷 vê sinh hàng ngày c峄 m峄峣 ng瓢峄漣. S岷 ph岷﹎ c峄 Dr Clean giúp b岷 ch膬m sóc, b岷 v峄 膽ôi bàn tay kh峄廼 nh峄痭g m峄慽 nguy hi峄僲 膽岷縩 s峄ヽ kh峄廵. Cách s峄 d峄g vô cùng 膽啤n gi岷, b岷 ch峄 c岷 l岷 m峄檛 l瓢峄g n瓢峄沜 Dr Clean v峄玜 膽峄 vào lòng bàn tay, t岷 b峄峵 và xoay 膽峄乽 kh岷痯 lòng bàn tay trong kho岷 10 giây sau 膽ó r峄璦 l岷 s岷h v峄沬 n瓢峄沜 膽峄 làm trôi vi khu岷﹏. Vì v峄沬 kh岷 n膬ng  làm s岷h 99,9% vi khu岷﹏ gây h岷 giúp b岷 v峄 da tay. S峄 d峄g s岷 ph岷﹎ hàng ngày có th峄 tránh 膽瓢峄 các b峄噉h lây truy峄乶, trong 膽ó có virus corona. Dr Clean còn b峄 sung thành ph岷 s峄痑 d瓢峄g giúp da tay m峄乵 m岷 h啤n sau khi dùng. T膬ng c瓢峄漬g vitamin C ch峄憂g khô da, 膽峄搉g th峄漣 ch峄゛ triclosan, vitamin E, tinh ch岷 trái cây t峄憈 cho da. M峄檛 s岷 ph岷﹎ nh瓢ng ch峄゛ 膽峄眓g vô vàn ti峄噉 ích b岷 v峄玜 có th峄 b岷 v峄 s峄ヽ kh峄廵 l岷 v峄玜 có th峄 ch膬m chút cho 膽ôi bàn tay m峄乵 m岷 thì còn gì b岷眓g.
 
Trên 膽ây là m峄檛 vài lo岷 n瓢峄沜 r峄璦 tay 膽瓢峄 tin t瓢峄焠g s峄 d峄g nhi峄乽 nh岷 trong mùa d峄媍h virus Corona hi峄噉 nay. Tuy nhiên, 膽峄 b岷 v峄 s峄ヽ kh峄廵 cho chính mình c农ng nh瓢 ng瓢峄漣 thân m峄檛 cách t峄憈 nh岷, ngoài vi峄嘽 r峄璦 tay b岷眓g các lo岷 n瓢峄沜 r峄璦 tay thì b岷 c岷 nên 膽eo kh岷﹗ trang m峄梚 khi ra ngoài và h岷 ch岷 膽岷縩 nh峄痭g n啤i 膽ông ng瓢峄漣. Tuân th峄 nghiêm ng岷穞 các quy 膽峄媙h do các B峄 ngành liên quan 膽峄 ra. Là công dân Vi峄噒 Nam nói riêng và công dân th岷 gi峄沬 nói chung hãy cùng nhau 膽oàn k岷縯, chung tay 膽岷 lùi d峄媍h bênh b岷 v峄 dân t峄檆.